Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden2021-02-12T09:51:25+00:00
 1. Algemeen
  • Wij accepteren opdrachten van welke aard dan ook alleen onder de volgende voorwaarden, tenzij anders schriftelijk bevestigd.
 2. Offertes
  • Onze offertes zijn 3 maanden geldig. Afwijkingen hiervan worden in de respectievelijke offerte vermeld. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 3. Overeenkomst
  • Een overeenkomst voor dienstverlening door Parma Nederland komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging van een order of door het uitvoeren van de aangeboden werkzaamheden door Parma Nederland. Door ons gemaakte offertes zijn vrijblijvend tot een schriftelijke bevestiging van de opdracht. Genoemde data voor de uitvoering van werkzaamheden zijn vrijblijvend en te allen tijde herroepbaar indien er rechtvaardige redenen ten grondslag liggen. Deze zijn o.a. ongeschikt weer voor buitenmarkeringen, te late levering van benodigde materialen, ziekte van medewerkers. Wij trachten ernaar om de aangeboden data na te komen maar sluiten elke vorm van aansprakelijkheid en schadevergoeding wegens een latere oplevering uit.
 4. Additionele werkzaamheden
  • Als door opdrachtgever tijdens de uitvoering van werkzaamheden wordt gevraagd een dienst te leveren welke geen deel uit maakt van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht om hiervoor een vergoeding te betalen.
 5. Minderwerk
  • Indien het ordervolume met meer dan 10% van de gevraagde en aangeboden omvang naar beneden afwijkt, zal de aangeboden prijs met de helft van de afwijkingspercentage worden verhoogd.
 6. Het inschakelen van derden
  • Parma Nederland kan bij de uitvoering van zijn opdracht andere, niet tot zijn onderneming behorende deskundigen inschakelen als de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan is vastgesteld.
 7. Verplichtingen van opdrachtgever
  • De opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het Parma Nederland onmogelijk maken zijn opdracht naar behoren uit te voeren.
  • De opdrachtgever is verplicht om aan Parma Nederland tijdig, volledig en op de juiste wijze de benodigde gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken, die nodig zijn voor de uitvoering van diens opdracht.
  • Parma Nederland is bevoegd de werkzaamheden op te schorten zodra aan 7.1 en 7.2 geen gevolg wordt gegeven.
 8. Bereikbaarheid, reiniging en afzetting van het te markeren gebied
  • Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om het te markeren gebied bereikbaar te maken, vrij van verkeer, droog en schoon beschikbaar te stellen (geveegd en vrij van olie) en af te zetten voor ander gebruik.
  • Indien werkzaamheden ’s avonds of ’s nachts moeten worden uitgevoerd, dient opdrachtgever voor voldoende verlichting te zorgen.
  • Opdrachtgever dient zorg te dragen voor parkeermogelijkheid in onmiddellijke nabijheid van het te markeren gebied. Indien dit niet mogelijk is, kan Parma Nederland extra kosten in rekening brengen voor het transport van machines en materialen naar het te markeren gebied.
  • Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen, dat zich tijdens de werkzaamheden geen ander personeel dan medewerkers van Parma Nederland in het te markeren gebied ophouden. Indien de aangebrachte nieuwe markering voor de officiële oplevering wordt beschadigd door derden is Parma Nederland niet aansprakelijk.
  • Indien werkzaamheden in overdekte ruimtes moeten worden uitgevoerd, dient opdrachtgever voor voldoende be- en ontluchting zorg te dragen. Tevens is opdrachtgever verplicht om tijdens de werkzaamheden van Parma Nederland in het te markeren gebied een rookverbod te handhaven en geen vorm van open vuur in de omgeving van de werkzaamheden toe te staan i.v.m. explosiegevaar.
  • Indien Parma Nederland extra werkzaamheden moet uitvoeren of wachttijden ontstaan omdat opdrachtgever zijn verantwoordelijkheid niet nakomt, zal Parma Nederland deze extra werkzaamheden en/of wachttijden aan opdrachtgever in rekening brengen, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Parma Nederland.
 9. Voorwaarden voor de uitvoering van markeringswerkzaamheden
  • De te markeren oppervlakte(s) dient droog te zijn en de bodemtemperatuur moet binnen het toegestane bereik zijn. Bij temperaturen beneden 5°C zal Parma Nederland geen spuitwerkzaamheden uitvoeren.
 10. Uitvoering en oponthoud
  • Na opdrachtverstrekking worden de data voor de werkzaamheden in onderling overleg met de opdrachtgever overeengekomen. Normaliter zijn 5 dagen voorlooptijd voor begin van de werkzaamheden noodzakelijk. Indien de uitvoering van de werkzaamheden niet mogelijk zijn, omdat niet aan de onder de Artikelen 7,8 en 9 omschreven voorwaarden is voldaan, kan de uitvoering van de werkzaamheden worden verschoven naar een ander termijn.
  • Oponthoud welke niet is veroorzaakt door Parma Nederland of haar medewerkers zal in rekening worden gebracht tegen de volgende uurtarieven:

Uitvoerder               € 72,00   excl. btw.

Markeerder             € 48,00   excl. btw.

 1. Facturatie
  • Het verzenden van onze uiteindelijke factuur is tevens te zien als bericht over de voltooiing van de werkzaamheden.
  • De uiteindelijke factuur bevat de opgemeten, daadwerkelijk aangebrachte markeringen, naar boven afgerond naar volle meters.
  • Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen worden onderbroken lijnmarkeringen berekend als doorgetrokken lijnen.
  • Bezwaren tegen de metingen van het door ons geleverde, dienen binnen 2 weken kenbaar gemaakt te worden.
 1. Aansprakelijkheid
  • Parma Nederland is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die laatstgenoemde zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van Parma Nederland of van personen in haar dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkoming onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden.
  • Voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de door Parma Nederland verrichte werkzaamheden het gevolg zijn van de omstandigheid dat de opdrachtgever zijn verplichtingen als bedoeld in de artikelen 7 en 8 niet, niet tijdig, of in onvoldoende mate heeft nagekomen, is Parma Nederland daarvoor niet aansprakelijk.
  • Uitdrukkelijk uitgesloten wordt enige vorm van aansprakelijkheid voor de levensduur van de aangebrachte markeringen en/of belijningen. Parma Nederland garandeert de vakbekwame uitvoering van haar werkzaamheden en de toepassing van de in haar offerte genoemde producten. Bodemmarkeringen hebben een beperkte levensduur door slijtage. De mate van slijtage is sterk afhankelijk van de gekozen voorbehandeling van de ondergrond, het verkeer en de omgevingsomstandigheden.
  • Parma Nederland gaat er vanuit dat opdrachtgever alle wettelijke verplichtingen nakomt.
  • Parma Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade, welke de opdrachtgever mocht lijden door gebreken in de uitvoering van haar dienstverlening.
  • In geval niettegenstaande de in Artikel 8.4 vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting enige aansprakelijkheid ter zake van indirecte schade op Parma Nederland mocht rusten, dan zal de aansprakelijkheid van Parma Nederland in ieder geval niet het factuurbedrag van de betreffende levering en/of dienstverlening te boven gaan. Het voorgaande geldt eveneens voor directe schade.
 2. Overmacht
  • Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid die Parma Nederland redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden c.q. verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt verhinderd.
  • Als overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering door openbare nutsbedrijven of anderszins verstoring van energievoorzieningen, in gebreke blijven met aflevering door overige leveranciers, stakingen en uitsluitingen, verkeersstoornissen, machinedefecten (computers inbegrepen), maatregelen van overheidswege alsmede de gevolgen hiervan, oorlog, mobilisatie, brand- of waterschade, neerslag bij werken in de buitenlucht, overstroming of andere natuurrampen, diefstal, het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord, epidemieën en andere onvoorziene omstandigheden.
  • In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolgen van overmacht opleverende omstandigheden aan de zijde van Parma Nederland, is Parma Nederland gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Parma Nederland tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Parma Nederland bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
  • Parma Nederland is gehouden de opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.
  • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de opdrachtgever de vervallen termijnen, zonder beroep op compensatie of korting binnen 14 dagen na facturering aan Parma Nederland te voldoen.
  • Vanaf de vervaldatum is de opdrachtgever over het factuurbedrag 1 % rente per maand of gedeelten daarvan verschuldigd.
  • De vordering lot betaling van de overeengekomen prijs is direct opeisbaar wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een aanvrage tot zijn onder curatele stelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op goederen of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt of, indien deze een vennootschap onder firma of een besloten vennootschap is, deze in liquidatie komt, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.
  • Indien de opdrachtgever met enige betaling achterstallig is – ook al is dit ten gevolge van een andere overeenkomst – dan worden alle door hem aan Parma Nederland te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten en kan Parma Nederland onmiddellijke betaling daarvan vorderen. In dat geval is de uitvoering van elk door de opdrachtgever verstrekte opdracht op te schonen, totdat opdrachtgever al hetgeen in geval van de vorige zin direct opeis baar is geworden binnen een door Parma Nederland vast te stellen termijn heeft betaald. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden, is Parma Nederland gerechtigd alle opdrachten van de opdrachtgever te annuleren, onverminderd alle rechten op schadevergoeding als bepaald bij ‘annuleringen’ in artikel 15.
  • Een eventueel verleend uitstel van betaling kan door Parma Nederland te allen tijde weer worden ingetrokken.
  • Een betaling wordt als ontvangen beschouwd, zodra het te betalen bedrag is bijgeschreven op één der bank- of girorekeningen van Parma Nederland, of tegen overlegging van een kwitantie in contanten is overhandigd.
  • Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  • Alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en het niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste € 115.- bedragen.
  • Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order reeds gemaakte kosten aan Parma Nederland te vergoeden en, indien Parma Nederland dit wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen voor zijn rekening te nemen tegen de door Parma Nederland in de calculatie opgenomen prijzen. Dit alles onverminderd het recht van Parma Nederland op vergoeding van directe en indirecte schade welke het gevolg is van de annulering.
 3. Geschillen
  • Indien er tussen partijen een geschil is gerezen naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zal dit geschil aan de rechtbank van Haarlem voorgelegd worden.
  • Op alle door Parma Nederland gedane aanbiedingen en afgesloten overeenkomsten alsmede op alle uit de uitvoering daarvan voortvloeiende of daarmede nadere overeenkomsten met de opdrachtgever is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 4. Slotbepaling
  • Indien één of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig mochten worden verklaard, dan zullen alle resterende bepalingen volledig van kracht blijven.